Statut Fundacji

Statut Fundacji Grupy Slow na rzecz rozwoju i promocji trendu Slow w Polsce.

Postanowienia ogólne
§1.

 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Grupy Slow na rzecz rozwoju i promocji trendu Slow w Polsce”,
  zwana dalej Fundacją, aktem notarialnym ( Rep. A nr 2332/2019) sporządzonym przez notariusza
  Beatę Waszkiewicz w kancelarii notarialnej w Warszawie, przy ul. Francuskiej 30 lok 6, w dniu 15
  kwietnia 2019 roku, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
 3. Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej.

§2.

 1. Fundacja ma osobowość prawną.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
  (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz niniejszego statutu . Niniejszy statut Fundacji jest
  zwany dalej „ Statutem ”.
 3. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

  §3.
 4. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
  niezbędnym dla realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami
  Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w
  językach obcych. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem
  nazwy w językach obcych.
 6. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 7. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, zgodnie z
  odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.
 8. Fundacja może zatrudniać pracowników wspierających realizację jej celów statutowych.
 9. Ministrem sprawującym nadzór nad Fundacją jest minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa
  narodowego.

§4. 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
Cele i zasady działania Fundacji.

§5. 

Celami Fundacji są:

 1. nauka, szkolnictwo, edukacja, oświata i wychowanie,
 2. prowadzenie i wspieranie wielokierunkowej działalności w zakresie kultury i sztuki,
  dokumentowania, opracowywania i upowszechniania kultury i sztuki,
 3. promowanie aktywnego uczestnictwa różnych grup społecznych w życiu kulturalnym,
 4. inicjowanie i wspieranie działań związanych z rozwojem i promocją kultury, sztuki, ochrony dóbr
  kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacji,
 5. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań, w tym także innowacyjnych technologii a także
  kultywowania tradycji w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w dziedzinie
  kultury i sztuki, rzemiosła, sztuk audio i wizualnych, twórczości opartej na kreacji,
 6. wspieranie działalności twórczej artystów, twórców audio i wizualnych, projektantów,
  rzemieślników, przedstawicieli sektora kreatywnego oraz dawnych zawodów. Wsparcie to
  w szczególności dotyczy osób młodych, rozpoczynających działalność w zakresie opisanym
  powyżej oraz osób starszych, ze szczególnym nastawieniem na promocję ich działalności i
  zawodów i popularyzację wśród społeczeństwa,
 7. upowszechnianie i działania na rzecz ochrony starych zawodów, w szczególności znajdujących się
  w obszarze kultury, rzemiosła i produkcji dóbr,
 8. wspieranie lokalnych twórców, których działalność opiera się na podtrzymywaniu tradycyjnych
  sposobów produkcji, przetwórstwa i wytwarzania dóbr,
 9. rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju kultury i
  sztuki,
 10. wspieranie działalności dydaktycznej i artystycznej artystów kultury i sztuki oraz rozwoju
  artystycznego adeptów kultury i sztuki,
 11. wspieranie i działania edukacyjne na rzecz kreatywności i świadomości w dziedzinach związanych
  z kulturą i sztuką,
 12. budowanie świadomości społecznej oraz edukacja dotycząca ochrony praw autorskich,
  patentowych i pokrewnych oraz zagadnień związanych z przenoszeniem praw autorskich,
  patentowych i pokrewnych,
 13. działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest działalność kulturalna,
  artystyczna, oświatowa, naukowo-techniczna, edukacyjna, wydawnicza, ochrony środowiska,
  dobroczynności,
 14. działalność na rzecz promocji Rzeczpospolitej Polskiej za granicą, a w szczególności promocji
  polskich artystów, twórców, rzemieślników, polskiej kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego,
 15. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości
  narodowej i kulturowej,
 16. tworzenie warunków do prowadzenia prezentacji i wymiany poszukiwań twórczych,
 17. promocja polskiej twórczości artystycznej oraz narodowego dziedzictwa kultury i sztuki na
  szczeblu regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym,
 18. rozwijanie międzynarodowej współpracy kulturalnej,
 19. inicjowanie i wspieranie wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie Rzeczpospolitej
  Polskiej lub za granicą,
 20. podejmowanie działań edukacyjnych na rzecz ekologii i zdrowego stylu życia,
 21. aktywizacja społeczeństwa w zakresie spędzania i konsumpcji wolnego czasu, popularyzacja
  działań związanych z obcowaniem z naturą,
 22. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między
  społeczeństwami,
 23. krzewienie aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób starszych,
 24. edukacja kulturalna i artystyczna,
 25. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz wsparcie w procesach kształtowania
  tożsamości kulturowej poprzez edukację, kulturę i sztukę,
 26. budowa społeczeństwa obywatelskiego oraz budowanie publiczności,
 27. upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości
  narodowej, obywatelskiej oraz kulturowej,
 28. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

§6.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie i finansowanie działań edukacyjnych, promocyjnych i naukowych,

b) udzielanie pomocy organizacyjnej i materialnej twórcom i innym osobom, lub jednostkom
organizacyjnym zadania spójne z celami Fundacji,
c) prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej oraz szkoleniowej,
d) organizowanie zbiórek pieniężnych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami,
e) (usunięty)
f) realizację projektów bezpośrednio, lub pośrednio wspierających rozwój i propagowanie zadań lub
wspieranie aktywności spójnych z celami statutowymi Fundacji,
g) dofinansowanie oraz wspieranie doradcze i rzeczowe osób wnoszących wkład w rozwój zadań
spójnych z celami statutowymi Fundacji,
h) propagowanie poprzez swoją działalność wartości intelektualnych,
i) współpracę interesów grup realizujących cele spójne z celami statutowymi Fundacji,
j) współpracę w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji, lub z nimi zbieżnym z:
i. władzami samorządowymi i rządowymi,
ii. instytucjami, osobami fizycznymi i prawnymi,
iii. organizacjami pozarządowymi,
iv. z zagranicznymi organizacjami pozarządowymi,
k) aktywny udział w lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych sieciach współpracy
działających na rzecz kultury, sztuki i edukacji,
l) realizację, a także finansowanie, lub wspieranie innych projektów wydawniczych, szkoleniowych,
promocyjnych, edukacyjnych spójnych z celami statutowymi Fundacji,
m) działalność charytatywną,
n) organizowanie wszelkiego rodzaju wydarzeń kulturalnych i artystycznych, t.j. festiwale, koncerty,
widowiska, targi, pitchingi ,
o) uczestnictwo w krajowych i zagranicznych imprezach promujących polską kulturę i sztukę, t.j.
targach sztuki, warsztatach, festiwalach, sympozjach oraz imprezach organizowanych dla celów
społecznie użytecznych, związanych ze sztuką oraz ochroną dóbr kultury,
p) organizowanie działań promocyjno-marketingowych na rzecz promocji kultury, twórców,
twórczości i edukacji artystycznej i kulturalnej,
q) inicjowanie i popieranie badań naukowych zmierzających do poprawy dostępności kultury i sztuki.
Organizowanie lub aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych, szkoleniach i warsztatach
edukacyjnych dotyczących celów statutowych Fundacji,
r) opracowywane i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych, edukacyjnych,
s) organizowanie i prowadzenie współpracy z uczelniami wyższymi i innymi jednostkami naukowymi,
instytucjami kulturalno-oświatowymi, władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami
pozarządowymi oraz z innymi podmiotami o podobnym profilu działania,
t) prowadzenie i aktywny udział w badaniach i współpracy naukowej z ośrodkami w kraju i za
granicą.,
u) tworzenie i wydawaniu informatorów, czasopism, książek, filmów, audycji i publikacji
multimedialnych,
v) tworzenie i prowadzenie serwisów internetowych,
w) organizowanie konkursów o tematyce zbieżnej z celami Fundacji, fundowanie nagród,
stypendiów, finansowanie kursów i szkoleń w tym zakresie.
x) Udzielanie pomocy finansowej na rzecz osób i podmiotów prowadzących działalność zbieżną z
celami i zadaniami Fundacji,
y) tworzenie i wdrażanie programów odpowiadających celom i zadaniom Fundacji,
z) podejmowanie współpracy międzynarodowej oraz realizacja projektów na rzecz realizacji celów
statutowych Fundacji.

§7. 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów zbieżną
z jej celami.

Działalność gospodarcza Fundacji

§8.

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych
  w odrębnych przepisach.
 2. Fundatorzy przeznaczają na działalność gospodarczą 1.000 zł (tysiąc złotych 00/100).
 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów
  statutowych.
 4. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach
  prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych na
  zasadach określonych w stosownych przepisach.
 5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
 6. Działalności wydawniczej w zakresie wydawania czasopism i pozostałych periodyków
  (PKD 58.14.Z),
 7. Wydawania książek (PKD 58.11.Z)
 8. Pozostałej działalności wydawniczej (PKD 58.19.Z);
 9. Wydawanie gazet (58.13.Z)
 10. Wydawania wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z);
 11. Działalności usługowej związanej z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z);
 12. Badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i
  humanistycznych (PKD 72.20.Z);
 13. Badań rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
 14. Działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
 15. Pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD
  85.59.B),
 16. Artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z)
 17. Działalność agencji informacyjnych (63.12.Z)
 18. Działalność Agencji Reklamowych (73.11.Z)
 19. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radiu i telewizji
  (73.12.A);
 20. Pośrednictwo w sprzedaży  miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
  (73.12.B );
 21. Pośrednictwo w sprzedaży  miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
  (Internet) (73.12.C );
 22. Pośrednictwo w sprzedaży  miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
  73.12.D );
 23. Działalność fotograficzna (74.20. Z );
 24. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
  niesklasyfikowana (74.90.Z );
 25. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
  indziej niesklasyfikowana (82. 99.Z);
 26. Artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03. Z );
 27. Działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z);.
 28. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
  (47.19.Z)
 29. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
  (47.91.Z)
 30. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
  targowiskami (47.99.Z)
 31. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (
  47.91.Z )
 32. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
  targowiskami (47.99.Z)
 33. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
  (47.19.Z)
 34. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
  działalność (63.11.Z)
 35. Działalność portali internetowych (63.12.Z)
 36. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
  (47.89.Z)
 37. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych
  sklepach (47.79.Z),
 38. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
  (47.91.Z),
 39. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
  targowiskami (47.99.Z),
 40. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą
  żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z)
 41. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
  (47.19.Z)
 42. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów
  tytoniowych (46.17.Z)
 43. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych
  towarów (46.18.Z)
 44. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, (46.19.Z)
 45. Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (46.31.Z),
 46. Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (46.34.A),
 47. Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (46.34.B),
 48. Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (46.36.Z),
 49. Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
  (46.38.Z),
 50. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
  (46.39.Z),
 51. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (46.42.Z),
 52. Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (46.43.Z),
 53. Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (46.47.Z),
 54. Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (46.48.Z)
 55. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (46.49.Z),
 56. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
  (46.51.Z),
 57. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do
  niego (46.52.Z),
 58. Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (46.65.Z),
 59. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (46.66.Z),
 60. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
  (46.73.Z),
 61. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z),
 62. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
 63. Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),
 64. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z)

Majątek i dochody Fundacji.

§9.

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych
  0/100) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§10. 

 1. Dochody Fundacji pochodzić mogą z:
 2. Darowizn, spadków, zapisów,
 3. Dotacji i subwencji oraz grantów
 4. Dochodów ze zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy o zbiórkach publicznych”,
 5. Dochodów z majątku Fundacji,
 6. Dochodów z działalności gospodarczej, o której mowa w § 8,
 7. wykreślony
 8. Z majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji,
 9. wykreślony
 10. Dochodów od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
 11. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
  §11.
 12. Całość dochodów uzyskiwanych prze Fundację jest przeznaczona na działalność statutową
  Fundacji.
 13. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
  realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 14. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa
  Zarząd Fundacji.
 15. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
  spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 16. Działalność gospodarcza jest służebna wobec działalności statutowej, co oznacza, że dochody z
  działalności gospodarczej służą prowadzeniu działalności statutowej.

Władze Fundacji.
§12.

 1. Fundacją kieruje Zarząd Fundacji i Fundatorzy.
 2. W przypadku śmierci jednego z Fundatorów, decyzje wymagające zgody wszystkich Fundatorów,
  podejmowane są przez pozostałych Fundatorów, lub przynajmniej jednego Fundatora w
  przypadku śmierci dwóch Fundatorów.
 3. Członkowie Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu,
  z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych
  organów, w tym kosztów podróży.

Zarząd Fundacji.
§13.

 1. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem jest organem obligatoryjnym Fundacji powoływanym przez
  Fundatorów na czas nieokreślony w drodze uchwały zapadającej zwykłą większością głosów.
 2. W skład Zarządu może wchodzić osoba reprezentująca Fundatora.
 3. Zarząd jest powoływany na czas nieokreślony i pracuje w systemie bezkadencyjnym.
 4. Zarząd Fundacji składa się od dwóch do trzech osób.
 5. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy
  umyślnej.
 6. Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały powołują Prezesa Zarządu.
 7. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani w każdym czasie
  przez Fundatorów w drodze uchwały powziętej zwykłą większością głosów. Odwołanie Prezesa
  Zarządu może nastąpić za zgoda wszystkich Fundatorów.
 8. Mandat członka Zarządu wygasa wskutek jego śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu
  Zarządu.
 9. Członek Zarządu składa pisemną rezygnację na ręce któregokolwiek z Fundatorów.
 10. W przypadku śmieci wszystkich Fundatorów decyzję o powołaniu i odwołaniu Zarządu podejmuje
  jednogłośnie Zarząd przy czym osoba odwoływana nie bierze udziału w głosowaniu.
 11. Posiedzenia Zarządu zwoływane są na wniosek Prezesa Zarządu.
 12. O Posiedzeniu Zarządu poinformowani muszą zostać wszyscy Członkowie Zarządu.
 13. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć pełnomocnik Fundatora oraz inne zaproszone osoby z
  głosem doradczym.
 14. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć kierownicy jednostek organizacyjnych oraz inni
  pracownicy Fundacji w celu udzielania wyjaśnień.
 15. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
 16. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał powziętych zwykłą większością osób, jeśli dalsze
  postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, przy czym do ważności uchwał wymagana jest
  obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu. W przypadku równego
  rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 17. Każdemu członkowi Zarządu Fundacji przysługuje jeden głos.

§14.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji.
 3. Każda sprawa pociągająca za sobą rozporządzenie majątkiem Fundacji lub zaciągnięcie
  zobowiązania, których wartość przekracza 50.000,- złotych wymaga zawsze zgody wszystkich
  Fundatorów.
 4. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 5. reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich,
 6. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 7. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 8. uchwalanie regulaminów,
 9. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 10. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
  Fundacji,
 11. przyjmowanie darowizn, składek, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 12. występowanie do Fundatorów z wnioskiem o rozważenie zmiany Statutu wraz z
  wyrażaniem zgody przez Fundatorów na dokonanie zmian Statutu Fundacji, połączenia
  z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji,
 13. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
 14. sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi
  przepisami o rachunkowości,
 15. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla
  kompetencji Fundatorów.
 16. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących
  do zadań Fundacji.
  Sposób Reprezentacji

§15. 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składa dwóch członków
Zarządu działających łącznie.

Zmiana Statutu
§16.

 1. Zmian w Statucie Fundacji dokonują Fundatorzy, jeżeli wszyscy z Fundatorów wyrażą na taka
  zmianę zgodę.
 2. Zmiany Statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona
  i określonych w akcie założycielskim.
 3. W przypadku śmierci wszystkich Fundatorów, zmian w Statucie dokonuje Zarząd jednomyślną
  uchwałą.

Połączenie z inną fundacją.

§17.

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie
  cel Fundacji.

§18. 

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w
drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez wszystkich
Fundatorów.

Likwidacja Fundacji.
§19.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie
  wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały podjętej zwykłą
  większością głosów i dla swej skuteczności wymaga zatwierdzenia przez wszystkich Fundatorów.

§20.

 1. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania
  skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez wszystkich Fundatorów.
 2. W przypadku śmierci Fundatorów decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd jednomyślną
  uchwałą.

§21. 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały
podjętej przez Fundatorów na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych
celach.

§22. 

Zabronione jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do
Fundatorów, członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie,
członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia,
opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników
Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundator, członkowie organów lub
pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub
po cenach wyższych niż rynkowe.

§23. 

 1. Fundacja składa właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły
  rok kalendarzowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6
  kwietnia 1984 r. o fundacjach.
 3. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego
  Warszawy.
  Warszawa, dnia 04 czerwca 2019 roku